Regulamin Bursy Studenckiej „Przytulisko” 
przy ul. Wilczej 9 w Warszawie

 Funkcjonowanie Bursy jest działalnością statutową Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Bursa ma charakter katolicki, jest miejscem zamieszkania, pracy naukowej i duchowej. Przestrzeganie poniższych zasad zapewnieni atmosferę nauki, spokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju duchowego.

 1. Prawa i obowiązki

 Każda mieszkanka ma prawo:

 •  do poszanowania jej godności i poglądów,
 •  możliwości rozwoju osobistego, intelektualnego i duchowego,
 •  do zgłaszania inicjatyw i angażowania się w ich organizowanie,
 •  tworzenia i poprawy atmosfery życia w Bursie przez wykorzystanie swoich uzdolnień i spostrzeżeń,
 •  wzrastania w duchu odpowiedzialności za innych, szczególnie za mieszkanki bursy,
 •  przyjmowania gości, za których bierze odpowiedzialność.
 1. Każda mieszkanka ma obowiązek:
 •  świadomego kształtowania swojego życia i ducha według zasad chrześcijańskich,
 •  aktywnego uczestnictwa w życiu Bursy, w szczególności w życiu religijnym  i społecznym,
 •  aktywnego uczestnictwa w formach kultu (Msza święta, rekolekcje, spotkania formacyjne),
 •  uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych Bursy,
 •  rzetelnego studiowania,
 •  udzielania pomocy innym mieszkankom Bursy.
 1. Zasady organizacyjne
 2.  Odpowiedzialną za funkcjonowanie Bursy jest Siostra Kierownik.
 3.  Bursa przyjmuje młodzież żeńską, katolicką, studiującą na różnych uczelniach, legitymującą się ważną legitymacją studencką.
 4.  Bursa jest otwarta od poniedziałku do soboty od godz. 600 do 2200 w niedziele od godz. 700 do 2200.
 5.  W Bursie cisza nocna obowiązuje od godz. 2300 do 600. Pranie i odkurzanie wykonujemy do godz. 2100. Każda mieszkanka powinna starać się unikać wszelkiego hałasu, który przeszkadzałby innym w nauce lub odpoczynku.
 6.  Mieszkanka wpisuje swoje nieobecności w zeszytach przeznaczonych do tego celu.
 7.  Każda mieszkanka jest zobowiązana do dbania o wyposażenie Bursy oraz do dbania
  o czystość i porządek w swoim pokoju, a także w miejscach ogólnodostępnych: kuchni, świetlicy, łazience.
 8.  Wszelkie awarie zgłaszamy na portierni.
 9.  Nie wolno przestawiać mebli w pokojach, naklejać plakatów i innych rzeczy na meblach, zamieniać się miejscami w pokojach i pomiędzy pokojami.
 10.  Na terenie Bursy i dziedzińca obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
 11.  Mieszkanka może przyjmować gości w stołówce lub pokoju przy portierni (nie dotyczy to rodziców i rodzeństwa). Każdorazowo gości zgłaszamy na portierni.
 12.  Posiłki należy przygotowywać i spożywać w wyznaczonych pomieszczeniach,
  a żywność przechowywać w wyznaczonych szafkach. 
 13.  Nie należy w pokojach mieszkalnych posiadać dodatkowego sprzętu AGD, telewizora oraz innych dodatkowych źródeł prądu.
 14.  Bursa nie bierze odpowiedzialności za przedmioty, odzież i pieniądze posiadane przez mieszkankę.
 15.  Za spowodowanie szkód materialnych w budynku i obejściu Bursy, umyślnie lub na skutek nieprawidłowego użytkowania, odpowiada finansowo mieszkanka.
 16.  Placówka jest otwarta przez cały rok akademicki od października do czerwca z wyjątkiem przerwy Bożonarodzeniowej i Wielkanocnej. Na okres wakacyjny, jeśli zachodzi taka potrzeba, studentka jest obowiązana do podpisania odpowiedniego podania.
 17.  Opłata za pobyt w Bursie zawiera opłatę za: zakwaterowanie w pokoju, media, środki czystościowe oraz korzystanie z Internetu.
 18.  Opłaty za pobyt dokonujemy do 10-ego każdego miesiąca. Wysokość opłat jest ustalana na początku roku akademickiego, jednak może się zmienić w ciągu jego trwania.
 19.  Każdy rozpoczęty miesiąc jest opłacany w całości. Nieobecności krótsze lub dłuższe nie dają prawa do zmniejszenia opłat.
 20.  W przypadku potrzeby opuszczenia Bursy w ciągu roku, studentka powiadamia o tym Kierownictwo Bursy z 14 dniowym wyprzedzeniem, bez konieczności uzasadnienia powodów rezygnacji. Również Siostra Kierownik nie musi uzasadniać powodu rezygnacji lub nie podpisania umowy ze studentką.
 21.  Przed wyprowadzeniem się z placówki mieszkanka powinna: sprzątnąć pokój, lodówkę, opróżnić zamrażarkę i zdać powierzone jej wyposażenie u kierownik placówki lub innego wyznaczonego pracownika.
 22.  Studentka pragnąca przedłużyć umowę na kolejny rok akademicki informuje Kierownictwo Bursy do 31 maja. Siostra Kierownik przekazuje studentce decyzję o możliwości podpisania umowy na kolejny rok do 10 czerwca.

 III. Rada Bursy

 •  Siostrze Kierownik pomaga Rada Bursy, która reprezentuje również interesy mieszkanek.
 •  Rada Bursy składa się z 6 członkiń bursy, wybranych z mieszkanek każdego z 3 pięter w 2 klatkach, podczas jednego z pierwszych powakacyjnych spotkań zwołanych przez Kierownictwo Bursy.
 •  Wyboru członkiń Rady dokonują mieszkanki według ustalonych zasad, z koniecznością akceptacji przez Siostrę Kierownik.
 •  Członkinie Rady wyłaniają z pośród siebie przewodniczącą, która reprezentuje mieszkanki na forum Bursy i w kontaktach
  z Siostrą Kierownik Bursy.

 Zadaniem Rady jest:

 •  Reprezentowanie interesów mieszkanek.
 •  Reprezentowanie Bursy na zewnątrz.
 •  Pomoc w koordynowaniu inicjatyw studenckich.
 •  Pomoc Siostrze Kierownik, szczególnie w określaniu obowiązków studenckich w danym roku, dotyczących funkcjonowania Bursy (np. harmonogram prac porządkowych) i ich egzekwowaniu.

  IV. Ustalenia końcowe
 1.  Odstępstwa od regulaminu są możliwe za zgodą Kierownik Bursy.
 2.  Umowa z mieszkanką Bursy może zostać rozwiązana z zachowaniem miesięcznego wypowiedzenia. W przypadku rażącego nie zachowywania regulaminu rozwiązanie umowy oraz usunięcie studentki z bursy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.
 3.  Każda mieszkanka Bursy powinna rozumieć i przestrzegać powyższy regulamin w duchu wiary katolickiej oraz społecznych norm moralnych.
 4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

Bursa Studencka „Przytulisko”

ul.Wilcza 9, 00-538 Warszawa

 Konto bankowe PKO BP SA:

 84 1020 1156 0000 7602 0070 3694

 tel22 628 86 43

 kom. 797 492 433